کنترل ولو (Control Valve)

کنترل ولو (Control Valve) چیست؟

شیر کنترل تجهیزی است از تجهیزات ابزار دقیق، که جهت تنظیم یا کنترل مستقیم میزان جریان و به دنبال آن مقادیر فرآیند مانند فشار، دما و سطح سیالاتی هم چون گاز، روغن، آب و بخار (فشار، دبی و یا سطح سیالات) به کار برده می شود.