سیفتی ولو (Safety Valve)

سیفتی ولو (Safety Valve) چیست ؟

شیر اطمینان یا سیفتی ولو (Safety Valve) ، شیری است که در هنگام عبور سیال در صورتی که فشار سیال بیش از حد معین (برحسب بار Bar یا پاسکال PSI) شود، شیر اطمینان به صورت خودکار باز می شود. این فشار در صورتی بالا بودن بیش از حد، ممکن است موجب انفجار یا سبب رخدادهای زیان آور شود و شیر اطمینان می تواند از رخ دادن این فجایع جلوگیری و از انسان ها، محیط زیست و گیاهان محافظت کند. درواقع شیرهای اطمینان (Safety Valve) به عنوان ابزار روز مبادا استفاده می شوند یعنی در صورتی که ابزارهای حفاظتی دیگر نتوانند، موفقیت آمیز عمل کنند از شیرهای اطمینان استفاده می شود.